Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu 24foto

 

§ 1. Definicje

 

1. Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.24foto.pl

 

2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

 

3. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

 

4. Rejestracja - podanie swoich danych oraz dodatkowych informacji niezbędnych do utworzenia Profilu Użytkownika w Serwisie

 

5. Dane Użytkownika - informacje wprowadzone przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego widoczne w Profilu Użytkownika Zarejestrowanego oraz w innych miejscach Serwisu, takich jak Komentarze czy Materiały.

 

6. Profil Użytkownika - Strona Serwisu przedstawiająca Materiały, Komentarze oraz Dane Użytkownika.

 

7. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.

 

8. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym Serwisie

 

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 

1. Właścicielem Serwisu Internetowego 24foto.pl (Serwis) jest Aleksander Lucis (Właściciel).

 

2. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Właściciela.

 

3. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów i Komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym z dobrymi obyczajami, lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.

 

4. Komentarze są zamieszczane w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Właściciela. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści.

 

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Materiałach i Komentarzach.

 

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu, skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

 

7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Właściciela w dowolnym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników Zarejestrowanych o każdej zmianie regulaminu.

 

 

§ 3. Użytkownicy Zarejestrowani

 

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.

 

2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Właścicielem.

 

3. Właściciel zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

 

 

§ 4. Materiały i Komentarze

 

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Właściciela do zamieszczania jego Materiałów i Komentarzy w Serwisie www.24foto.net oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów i Komentarzy na następujących polach eksploatacji (licencja): wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

* Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
* Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
* Licencja ma charakter niewyłączny.
* Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

 

2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów lub Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Właściciela.

 

3. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały lub Komentarze, z których korzystanie przez Właściciela jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych.

 

4. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wyrządzonych szkód powstałych na skutek nienależytego wykorzystywania Serwisu.

 

5. Właściciel ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika w przekazanych Materiałach zmian, poprawek, a także dokonywania w nich skrótów.

 

6. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Komentarze i wpisy na Forum, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie Komentarza nie wymaga uzasadnienia.

 

7. Właściciel może zablokować Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwość przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, jeżeli uzna, że choćby niektóre Materiały lub Komentarze przekazywane przez tego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego są tego rodzaju, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.

 

 
§ 5. Ochrona danych osobowych

 

1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy skontaktować się z Właścicielem.